Regulamin strony

REGULAMIN

 • 1.
 1. Właścicielem strony jest Habza Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-019 ul. Grójecka 1/3 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy pod numerem KRS 0000421956, działająca pod znakiem towarowym „Habza Finanse”. Numer w rejestrze Krajowego Nadzoru Finansowego: RPK000616.
 • 2. Warunki korzystania
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 1, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu,  wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

 

 • 3. Odpowiedzialność za treść
 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację oraz niewłaściwe użycie przez Użytkowników danych zawartych w serwisie.
 3. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony, o ile ograniczenie dostępności będzie podyktowane koniecznością zapewnienia obsługi technicznej strony.
 4. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.
 • 4. Prawa autorskie
 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 • 5. Obszar obowiązywania oferty
 1. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.
 3. Oferta internetowa umożliwia użytkownikowi strony, z wykorzystaniem udostępnionego przez Właściciela Serwisu formularza, wyrażenie wstępnej chęci skorzystania z usług pośrednictwa kredytowego.
 4. Oferta internetowa służy do nawiązania kontaktu z użytkownikiem Serwisu, który jest zainteresowany skorzystaniem z usług pośrednictwa kredytowego, jednakże zawarcie konkretnej umowy tego typu jest wynikiem indywidualnie prowadzony rozmów między: pośrednikiem kredytowym, a użytkownikiem Serwisu.
 • 6. Wskazówki techniczne
 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu, odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:
  1. posiadać komputer połączony z siecią Internet;
  2. posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Właściciel serwisu oświadcza, iż dołożył wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo techniczne.
 • 7. Ochrona prywatności
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować poprzez wysłanie maila na adres: [email protected].
 5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu gromadzenia i przetwarzania danych oraz prawa do ich dostępu i prawa ich usunięcia szczegółowo opisane są w dokumencie Polityka Prywatności.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności stron, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres [email protected].
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, rozbudowy struktury oraz doprecyzowania Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w odpowiedniej do tego części Serwisu przez cały czas jego działania.
 5. Tryb rozpoznawania reklamacji określa odrębny dokument – Regulamin Reklamacji.
 6. O zmianach Regulaminu Właściciel informuje użytkowników poprzez odpowiednią adnotację w Serwisie.